Groendak

FAQ

Frequente vragen en antwoorden in FAQ

Heb je nog vragen of opmerkingen? Bekijk zeker eerst onze FAQ met alle frequente vragen en antwoorden.

Is er toch nog iets niet duidelijk. Neem contact met ons op.

Groendak stad

Wat is een groendak?


Een groendak transformeert een conventioneel dak in levende architectuur - een duurzaam systeem dat ten goede komt aan mens en milieu. Van stedelijke verfraaiing, tot het creëren van microhabitats en het beheersen van regenwaterafvoer. Het repliceren van de natuur is echter complex en daarom bestaat een succesvol groendak uit specifieke onderdelen die als één geheel functioneren.
Hoe is een groendak opgebouwd?


Hoewel de ontwerpspecificaties variëren, zijn de fundamentele lagen van een groendak als volgt, van onder naar boven: Dakbedekking Bij nieuwbouw begint een groendak met een membraan voor waterdichtheid. De rest van de waterdichtingsconstructie kan bestaan ​​uit meerdere extra lagen, inclusief optionele isolatie, afhankelijk van het ontwerp. Wortelbarrière De wortelbarrière voorkomt dat plantenwortels het waterdichtingssysteem binnendringen. Drainagelaag De drainagelaag houdt tijdelijk water vast, waardoor het langzamer kan wegvloeien. Deze laag zorgt ook voor wortelventilatie. Filterstof Het filterdoek helpt de drainagelaag efficiënt functioneren door te voorkomen dat fijne deeltjes uit het substraat worden gewassen. Ontwikkeld groeimedium Het substraat ontworpen om een lichtgewicht te zijn en de vegetatie te ondersteunen, terwijl het voldoet aan de specificaties van elk project. Aanplant Dit is het leuke gedeelte - en uiteindelijk krijgt de vegetatie alle aandacht. De aanplant van groendaken varieert sterk afhankelijk van het project - alles van inheemse grassen, bloemen, droogtebestendige vetplanten en nog veel meer.
Wat is het grootste financiële voordeel van een groendak?


Verlenging van de levensduur van het dak. Typische schattingen zijn dat een groendak de levensduur van een dak mogelijk met 200 tot 300 procent verlengt, door het dak te beschermen tegen ultraviolette straling, grote temperatuurschommelingen,.. Het dak gaat niet alleen langer mee, maar er is ook minder onderhoud aan het membraan. Dit alles zorgt op termijn voor aanzienlijke kostenbesparingen.
Hoe besparen groene daken energie?


Het is bewezen dat groendaken een aanzienlijke energiebesparingen opleveren. Vooral tijdens het zomerse koelseizoen, waarin gebouwen met één verdieping een vermindering van meer dan 25% energieverbruik voor airconditioning kunnen ervaren. Groendakbodems isoleren het dak tegen warmte, en groendakplanten zetten warmte en bodemvocht om in vochtigheid om zo een natuurlijke verdampingskoeling te creëren.
Hoe vermindert het groendak het afstromen van regenwater?


In stedelijke gebieden domineren ondoordringbare oppervlakken (straten, trottoirs, daken,...) het landschap, waardoor wordt voorkomen dat regenwater een natuurlijke absorptiecyclus volgt. In plaats daarvan loopt maar liefst 75% van het regenwater in rioleringen met verontreinigingen uit de lucht en wegen (zout, olie, kwik, enz.). Dit water stroomt onbehandeld in beken en rivieren. Groendakoppervlakken kunnen een aanzienlijke hoeveelheid neerslag absorberen, afvloeiing verminderen en tot op zekere hoogte het water filteren terwijl het door de bodem sijpelt. Zelfs als een regenbui niet allemaal door een groendak kan worden geabsorbeerd, wordt de overtollige regen die door het groeimedium stroomt gefilterd en vertraagd tot na de piekstromen. Rioolstelsels krijgen hierdoor extra tijd om ongecontroleerd afvoer op te vangen.
Hoe verminderen groene daken het geluid?


Planten, aarde, ingesloten lucht en vocht in de bodem zijn geweldige akoestische isolatoren. Studies hebben aangetoond dat groendaken het geluid binnenshuis met wel 40 decibel kunnen verminderen, een voordeel dat niet verloren gaat voor degenen die in dichtbevolkte steden wonen en/of werken.
Wat is het stedelijk hitte-eilandeffect?


Simpel gezegd, het is het temperatuurverschil dat bestaat tussen stedelijke gebieden en hun omgeving. Stedelijke gebieden zijn meestal 7 tot 10 graden warmer vanwege de concentratie van warmte-absorberende gebouwen, bestrating, automatische uitlaatgassen en hete lucht van koelsystemen. De bubbel van hete lucht die steden omsluit, is grotendeels te wijten aan een gebrek aan vegetatie en levert een grote bijdrage aan smog, ozon en stof (van kunstmatig gecreëerde luchtstromen uit de opstijgende hete lucht). Het is ook aangetoond dat het stedelijk hitte-eilandeffect unieke weerpatronen creëert, waarbij buitensporige droogte, harde wind en elektrische stormen vaker voorkomen dan omringende landelijke gebieden.
Kan een groendak ook op een hellend dak?


Tot en met een helling van 45° kan elk type groendak aangelegd worden, met uitzondering van de intensieve systemen. boven de 10° zijn hierbij anti-afschuifmaatregelen nodig. ook bijkomende irrigatie kan noodzakelijk zijn bij hellende groendaken, aangezien het groendak dicht bij de bovenste dakrand steeds sneller zal uitdrogen.
Wat is het onderscheid tussen een extensief en intensief groendak?


Eenvoudig gesteld hebben extensieve groendaken een dunne substraatlaag en intensieve een dikke, wat zich vertaalt in duidelijke verschillen qua beplantingsmogelijkheden en onderhoudseisen. de dunne, extensieve systemen vergen amper zorg, maar zijn beperkter in mogelijkheden qua vegetatie. de meest intensieve systemen, daarentegen, benaderen qua onderhoud en beplanting een ‘gewone’ tuin. de overgang tussen beide systemen is echter
Heeft een groendak onderhoud nodig?


Of je dak een groendak draagt of niet, alle daken hebben een basis aan onderhoud nodig. zo reinig je best minimaal één maal per jaar je regenwaterafvoer. afhankelijk van het type groendak is daarbovenop nog extra zorg nodig of niet. intensieve groendaken zijn daarbij de meest zorgbehoevende systemen.
Hoeveel water kan een groendak bufferen?


De buffercapaciteit van een groendak wordt bepaald door de drainage(buffer)laag samen met de substraatdikte en verschilt dus van type tot type. al onze groendaksystemen hebben echter een minimale capaciteit van 35 l/m2. een doorsnee regenbui kan dus zelfs door het meest eenvoudige groendak volledig gebufferd worden.
Moet ik mijn groendak water geven?


Dat hangt in eerste instantie af van het type groendak. semi-intensieve groendaken en daktuinen hebben flink wat water nodig. daarom wordt veelal geopteerd om een automatisch irrigatiesysteem te installeren. extensieve sedumdaken en natuurdaken daarentegen hebben in principe geen extra bewatering nodig. de vegetatie is namelijk voldoende bestand tegen droogte. wel adviseren we om een dergelijk groendak vlak na plaatsing of bij extreme droogte (3 weken zonder enige neerslag) toch een handje te helpen. gebruik daarvoor bij voorkeur regenwater.
Wat voor problemen kunnen er voorkomen bij groendaken?


Er zijn voornamelijk twee types problemen: bouwtechnische fouten en een falen van het groendak zelf. het eerste type is te wijten aan een gebrekkige communicatie en samenwerking tussen de actoren (bouwheer, bouwfirma, dakdekker, architect en groendakfirma), waardoor bijvoorbeeld onvoldoende rekening wordt gehouden met de benodigde draagkracht. het tweede type wordt veroorzaakt door ontwerpfouten, zoals een verkeerde plantenkeuze, een onvakkundige plaatsing of het gebruik van minderwaardig materiaal. verder kunnen in zeldzame gevallen ook problemen opduiken ten gevolge van extreme weersomstandigheden of plantenziektes.
Kan een groendak dienen als extra isolatie?


Jazeker, al neemt de toegevoegde waarde af naarmate de onderliggende dakconstructie zelf beter geïsoleerd is. een groendak is in de eerste plaats zeer sterk in het reguleren van warmte, vooral in de zomer. het substraatpakket houdt de ruimte eronder aangenaam fris. hoe dikker de substraatlaag, hoe sterker dit effect. ook in de winter heeft een groendak een regulerende werking, maar in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is deze veel beperkter. Tot slot isoleert een groendak ook zeer goed geluid.
Bestaan er specifieke, bouwtechnische standaarden voor groendaken?


Internationaal geldt de forschungsgesellschaft landschaftsentwicklung landschaftsbau (fll-) dachbegrünungsrichtlijn als standaardwerk. in belgië werken we met de technische voorlichting 229 (tv229), uitgebracht door het wetenschappelijk en technisch centrum voor het bouwbedrijf (wtcb). deze voorlichting beschrijft voorzorgsmaatregelen en aandachtspunten, alsook andere thema’s zoals brandgevaar, windweerstand en vegetatiekeuze.
Wat is de levensduur van een groendak?


De levensduur van een groendak hangt uiteraard sterk af van de kwaliteit en duurzaamheid van de gebruikte materialen. een degelijk groendak kan de levensduur van het onderliggend dak twee tot drie maal verlengen. er bestaan voorbeelden van groendaken die al meer dan 60 jaar meegaan.
Wat is de levensduur van een groengevel?


De meeste groengevelsystemen zijn nog vrij jong, waardoor er nog onvoldoende informatie beschikbaar is over hun levensduur. net zoals bij groendaken zal het uiteraard ook afhangen van de duurzaamheid van de gebruikte materialen. en aangezien groengevels veel meer zorg nodig hebben zal het onderhoud hierin een belangrijke rol spelen.
Welk btw-tarief is van toepassing op mijn project?


Naargelang aan bepaalde voorwaarden is voldaan of niet geldt een tarief van 6, dan wel 21%. kort gesteld komen enkel woningen die al meer dan 10 jaar bewoond zijn in aanmerking en dit enkel indien de werken door een erkende aannemer worden uitgevoerd en indien het geen intensief systeem betreft. in het geval van een groengevel moet deze duidelijk onderdeel zijn van de woning. indien enkel materiaal wordt besteld, zonder plaatsing dus, dan is dit steeds aan 21%. u kan onderaan deze pagina (downloads>varia) een blanco btw attest downloaden.
Wat is de meest geschikte dakafdichting: pvc, roofing of epdm?


Op zich is elk type dakafdichting geschikt. het voornaamst is dat het groendak rust op een wortelvaste en waterdichte laag. van elk type dakafdichting bestaan reeds varianten die wortelwerend zijn. in de andere gevallen wordt soms een wortelwerende folie gebruikt, maar dit moet zeer weloverwogen gebeuren en blijft best beperkt tot de extensieve systemen. bij hellende daken is het verder ook van belang om rekening te houden met de gladheid van de dichting. meer dan het type dakafdichting is tot slot een foutloze plaatsing ervan essentieel, zodat waterlekken kunnen voorkomen worden. ook bij de plaatsing van het groendak zelf is het belangrijk geen schade aan de dakafdichting toe te brengen. lees er meer over in onze blogpost.
Op welke types platte daken kan een groendak geplaatst worden?


Van de vijf types platte daken (opgedeeld volgens hun isolatie), zijn er vier waarop een groendak geplaatst kan worden: het ongeïsoleerde dak, het warme dak, het omkeerdak en het compactdak. bij compactdaken dienen wel enkele extra aandachtspunten in acht genomen te worden. op koude daken wordt het afgeraden om groendaken te plaatsen omwille van een verhoogde kans op vochtproblemen.
Heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de plaatsing van een groendak?


Voor een extensief groendak is geen stedenbouwkundige vergunning nodig; tenzij je het volume van je dak wilt wijzigen of verhogen.. verder is een vergunning ook nodig van zodra het groendak een verzadigd gewicht van meer dan 200 kg/m2 of een substraatlaag van meer dan 20 cm heeft. dit is dus altijd het geval voor intensieve groendaken en nooit het geval voor extensieve sedumdaken.
Welke plantensoorten kunnen gebruikt worden op een extensief groendak?


In de meeste gevallen wordt gekozen voor vetplanten. dit zijn planten van het geslacht sedum. er kan echter ook met andere planten worden gewerkt, zoals bepaalde grassen, kruiden of varens. ook kunnen verschillende planten met elkaar gecombineerd worden tot een meer biodiverse, natuurlijke vegetatie (natuurdak). belangrijk is dat de planten bestand zijn tegen extreme droogte, wind en temperatuurschommelingen.
Welke plantensoorten kunnen gebruikt worden op een semi-intensief groendak?


Op semi-intensieve groendaken kunnen heel wat soorten planten groeien. dit kan dankzij de relatief dikke substraatlaag van dit type groendak. vaak wordt er gekozen voor siergrassen, maar ook bodembedekkers, prairievegetatie en andere lagere planten kunnen. mail gerust onze plantenspecialist voor meer informatie.
Hoe wordt de vegetatie op een groendak aangebracht?


Er zijn drie manieren waarop de vegetatie op een groendak aangebracht kan worden. een eerste wijze is het planten van losse plantjes in het substraat. een tweede methode is het uitzaaien van zaad of sedumstekken. een derde is het plaatsen van vooraf opgekweekte vegetatiematten. elke methode heeft zijn voor- en nadelen en niet iedere methode is voor ieder type groendak toepasbaar. ontdek er alles over in dit blogbericht.
Kan men groenten of keukenkruiden kweken op een groendak?


Het is mogelijk om groenten en keukenkruiden te kweken op een groendak. een dakmoestuin heeft wel voldoende substraat nodig. voor de meeste keukenkruiden en de kleinere groenten (bvb. veldsla) volstaat 80 tot 100 mm substraat. voor grote groenten zoals aardappelen, komkommer of tomaat is echter al gauw 200 tot 400 mm substraat noodzakelijk. houd er ook rekening mee dat de meeste van onze groenten en keukenkruiden éénjarig zijn. in de winter zullen ze afsterven.
Hoelang duurt het alvorens sedumstekken het volledig groendak bedekken?


De sedumstekken zullen gauw in het groendak wortelen, maar daarna duurt het gewoonlijk 2 à 3 jaar vooraleer er zich over het volledige dak nieuwe spruiten gevestigd hebben. deze periode wordt beïnvloed door factoren als droogtestress, bemesting en onderhoud. wie graag meteen een egaal begroeid groendak heeft, raden we aan om te kiezen voor vegetatiematten.
De vetplanten op mijn groendak hebben een rode kleur. is dit normaal?


Sedum kan van nature rood kleuren bij periodes van extreme droogte of andere vormen van stress. normaal gezien zou deze rode kleur vanzelf moeten verdwijnen na een regenbui. blijft de regenbui meer dan 3 weken uit, dan adviseren we om de planten zelf te besproeien met (regen)water. wanneer de rode kleur na bewatering niet langzaam terug verdwijnt, speelt er een andere vorm van stress en neem je best contact op met onze expert.
Kan een groendak aangelegd worden met potgrond of gewone teelaarde?


Neen, potgrond en gewone teelaarde zijn absoluut niet geschikt voor de aanleg van een groendak. het substraat van een groendak dient licht en voedselarm te zijn, met een beperkte hoeveelheid aan organisch materiaal. potgrond en teelaarde zijn te zwaar en zouden het dak te fel belasten. bovendien zijn ze te voedselrijk voor vele van de typische groendakplanten, zoals sedum. verder bevatten ze een te grote fractie aan organisch materiaal, waardoor ze na verloop van tijd volledig verteerd zouden zijn. ook hebben ze de neiging om snel te verzuren en verdichten, waardoor de lucht-/waterverhouding uit balans raakt. tot slot is teelaarde na uitdroging moeilijk terug te verzadigen, waardoor een regenbui niet of slecht gebufferd zou kunnen worden.
Hoe wordt het substraat op een dak aangebracht?


Afhankelijk van het totale volume aan substraat en de bereikbaarheid van het dak, wordt het substraat aangebracht via kleine zakken, bigbags of een blaaswagen. kleine zakken kunnen aangevoerd worden met een ladderlift en zijn geschikt voor kleinere projecten. bij grote projecten is een blaaswagen zeer praktisch, aangezien het substraat rechtstreeks op het dak geblazen kan worden. indien het dak echter niet bereikbaar is voor een blaaswagen, of indien er reeds een bouwkraan aanwezig is, kan er voor bigbags worden geopteerd.
Wat is de richtprijs voor een groendak?


De prijs van een groendak is niet eenvoudig in één richtprijs weer te geven. ze hangt namelijk van meerdere factoren af. zo zal een hellend groendak in verhouding duurder zijn dan een groendak op een plat dak. ook daalt de prijs per vierkante meter naarmate de grootte van het project toeneemt. verder speelt uiteraard ook het specifieke ontwerp, het type groendak en de gekozen vegetatie een rol. erg belangrijk is tot slot ook de bereikbaarheid van het dak. bij de aanvraag van een offerte is het daarom van belang deze informatie correct door te geven.
Krijg ik subsidies voor de aanleg van een groendak?


Heel wat gemeentes geven subsidies voor de aanleg van een groendak. zo word je beloond voor je bijdrage aan een groenere, gezondere omgeving. op premiezoeker vind je een actueel overzicht van welke subsidies je in jouw gemeente aan kan vragen. naast subsidies kunnen groendaken overigens ook in aanmerking komen voor een renovatiepremie of een korting op je saneringsbijdrage.
Aan welke voorwaarden moet een dak voldoen om er een groendak op te kunnen plaatsen?


Een groendak kan uiteraard niet zonder meer op ieder dak geplaatst worden. er zijn tal van aandachtspunten, waarvan de voornaamste de draagkracht en de helling van het dak en de algemene staat van de dakafdichting zijn. daken met een helling van meer dan 45° niet zijn geschikt voor de aanleg van een groendak. een dak moet verder ook volledig waterdicht zijn en in staat zijn om het groendak te dragen. ontdek nog extra aandachtspunten in dit blogbericht.
Kan ik zelf een groendak plaatsen?


Het meest eenvoudige type groendak (sedumdak) kan je gerust zelf aanleggen. informeer je hierbij wel steeds voldoende en volg de richtlijnen nauwkeurig op. doe-het-zelvers kunnen los materiaal aankopen en zich voor de uitvoering baseren op een fiche met instructies.
Wat is de meest geschikte periode voor de plaatsing van een groendak?


Algemeen kunnen we stellen dat een groendak het gehele jaar door geplaatst kan worden. bepaalde vegetatie kan echter iets gevoeliger zijn voor droogte. zo zijn sedumstekken bijvoorbeeld gevoeliger dan sedummatten. voor sedumstekken en andere gevoelige vegetatie kan het daarom aangeraden zijn om de aanleg binnen de zachtere seizoenen (lente of herfst) te plannen. ook zaadmengelingen geven het beste resultaat tijdens lente of herfst.
Mag ik mijn groendak betreden?


Een groendak wordt best zo weinig mogelijk betreden. dit kan namelijk schade toebrengen aan de vegetatie. natuurlijk zijn enkele onderhoudsbeurten per jaar wel noodzakelijk of kan betreding nodig zijn voor bijvoorbeeld de reiniging van lichtstraten (gebruik hierbij liefst biologisch afbreekbare reinigingsproducten). wie toch graag op zijn groendak van de zon wil genieten, kiest best voor een daktuin of voorziet een stukje terras.
Ik heb last van katten op mijn groendak. Wat moet ik doen?


Katten uit de buurt durven een onvolgroeid groendak wel eens als ‘kattenbak’ gebruiken. het nog open substraat vinden ze een ideale plek om hun behoefte te doen. om de katten weg te houden, kan je een apparaatje aankopen dat ultrasone geluiden en/of lichtflitsen produceert. wie geduld heeft kan ook gewoon even wachten tot het groendak volgroeid en zodoende minder aantrekkelijk is. de allerbeste strategie is natuurlijk om bij de aanleg van je groendak meteen te kiezen voor vegetatiematten. die zijn al volgroeid.
Trekt een groendak dieren aan?


Ja, groendaken vormen voor sommige dieren interessante toevluchtsoorden. er zijn daarbij eerder vervelende bezoekers, zoals katten, maar over het algemeen zijn de meeste bezoekers juist nuttig en mooi, zoals bestuivers of vogels. over het algemeen kan je stellen: hoe natuurlijker, structuurrijker en diverser het groendak, hoe meer dieren er een onderkomen zullen zoeken. wie graag veel vlinders en hommels lokt, kan kiezen voor een echte daktuin met bloemenborders of een bloemrijk natuurdak.